اعضاي شوراي راهبردي

رئيس دانشگاه (رئيس شورا)

دكتر محمد سالاری

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه (دبير شورا)

دكتر کاظم حسن پور

رئیس آزمایشگاه جامع

دكتر رضا خاشعی

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

آقای حسن چشمی

معاون آموزشي دانشگاه

دكتر حسین عصار زاده

معاون درمان دانشگاه

دكتر محمد شوریده یزدی