اعضاي شوراي راهبردي

رئيس دانشگاه (رئيس شورا)

دكتر عليرضا مسلم

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه (دبير شورا)

دكتر محمد حسين ساقي

رئیس آزمایشگاه جامع

دكتر عاطفه رستمی

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

مهندس محمد مهرپويان

معاون آموزشي دانشگاه

دكتر عقيل الله كيخسروي

معاون درمان دانشگاه

دكتر محمد نعمت شاهي