پرسنل

سمت

تخصص

شماره تماس (كد 051)

پست الكترونيك

 

دكتر رضا خاشعی

مسئول آزمايشگاه جامع تحقيقات

 

دانشیار تخصصی باکتری شناسی پزشکی

44018381

khasheir@medsab.ac.ir

 

مهسا اصغری

کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

کارشناسی ارشد هماتولوزی

 44018381

Asgharim1@medsab.ac.ir

 

دکتر نيره كوثري

كارشناس دستگاههاي

Real Time PCR

 Thermocycler PCR

Elisa plate reader

Freeze dryer

Rotary

Soxlet

كشت سلول

دکتری  تخصصی بيوشيمي

44018383

KosariN1@medsab.ac.ir

 
 
 

پرینازفروزان

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی

كارشناس

 علوم آزمايشگاهي

44018383

Forouzanp1@medsab.ac.ir

 

الهام خاکشور

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی

کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

44018383

KhakshourE981@mums.ac.ir

 

معظم بهرام پور

كارشناس

آناليز ميكروبي

كارشناس

 علوم آزمايشگاهي

44018362

Bahrampourm1@medsab.ac.ir

 

نیلوفر بوستانی

كارشناس

آناليز ميكروبي

كارشناس

ارشد میکروب شناسی پزشکی

44018362

BoostaniN1@medsab.ac.ir

 

کتایون معقولی

كارشناس

بیوشیمی و شیمی

كارشناس ارشد بيوشيمي

44018399

MaghouliK1@medsab.ac.ir

 

یاسمین دلقندی

كارشناس

بیوشیمی و شیمی

كارشناس

 علوم آزمايشگاهي

44018399

DelghandiY1@medsab.ac.ir

 

دكتر محبوبه اسكندري

كارشناس

 GC- MS

HPLC

AAS

TOC

دكتري شيمي تجزيه

44445622

eskandariM@medsab.ac.ir

 

رکسانا فرامرزی

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی و هماتولوژی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

44018320

FaramarziR1@medsab.ac.ir

 

مریم لندرانی

کارشناس آزمایشگاه ایمونولوؤی و بافت شناسی

كارشناس

 علوم آزمايشگاهي

44018373

Landaranim1@medsab.ac.ir