آدرس آزمایشگاه جامع تحقیقات سبزوار:

سبزوار، بلوار توحیدشهر، بالاتر از مزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بلوک C، طبقه دوم، آزمایشگاه جامع تحقیقات

 

وب سایت: cenlab.medsab.ac.ir

پست الکترونیک: cenlab.medsab@gmail.com

تلفن: 44018381-051

فکس: 44018102-051

کد پستی: 9617913114- 9617913112