مدیریت آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی: عاطفه رستمی


رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی


سمت فعلی:

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی و علوم پرتوی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


ایمیل دانشگاهی: rostamia@medsab.ac.ir

ایمیل آزمایشگاه جامع تحقیقات: cenlab.medsab@gmail.com

تلفن: 05144018381 - 05144018413