آزمایشگاه سلولی و مولکولی


 هدف از این آزمایشگاه ارائه خدمات مولکولی با اهداف تشخیص و تحقیق در مورد پروتئین­ها و اسید­ نوکلئیک می­باشد. با توجه به تجهیزات و امکانات موجود، هم اکنون توانایی انجام همه روش­های مولکولی مرسوم برای بررسی پروتئین­ها و اسید­های نوکلئیک وجود دارد. تکثیر ژن­های مورد ­نظر، استخراج DNA  و RNA، سنتز cDNA، تشخیص جهش­ها، تشخیص بیماری­ها بر مبنای شناسایی اسید نوکلئیک بخشی از خدمات این آزمایشگاه می­باشد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می­باشد:


1.        الکتروفورز

2.       سونیکاتور

3.      واکنش زنجیره ­ای پلیمراز Real Time PCR

4.      ژل داکت

5.      وسترن بلات

6.       هات پلیت

7.      ترموسایکلر PCR

8.      یخچال­های 20-  ،36-  ، 80-

9.       ژل داک

10.     میکروسکوپ اینورت

11.     تانک الکتروفورزعمودی و افقی

12.    الایزا ریدر

13.   تانک ازت مایع

14.   هود شیمیایی

15.   سانتیریقوز یخچال­دار و میکرو سانتیریوژ

16.    الایزا واشر

17.   بن ماری

18.   ترازوی KERN

19.    pH متر